Ontmoeting in de buurt

Buurtcentrum Cortina bevordert de sociale cohesie in Antwerpen Noord

Buurtcentrum Cortina is sinds 2013 een ontmoetingsplek in Antwerpen Noord. Wijkcomité Willibrordus en basketclub Willibies Antwerpen maken zeer gretig gebruik van deze plek om hun werking uit te bouwen. Jammer genoeg vinden niet alle wijkbewoners en –verenigingen hun weg naar het buurtcentrum. Met onder meer een halftijdse medewerker willen ze daar verandering in brengen.

Buurtcentrum Cortina wordt intensief gebruikt door Wijkcomité Willibrordus vzw en basketbalclub Willibies Antwerpen. Opvallend is dat deze sterke verenigingen en hun achterban de weg naar het buurtcentrum hebben gevonden en hun werking daardoor nog kunnen uitbreiden. Individuele wijkbewoners en kleinere verenigingen vinden hun weg naar het buurtcentrum nog niet. Enerzijds omdat het aanbod te beperkt en niet op maat is en anderzijds omdat ze buurtcentrum Cortina niet kennen. Extra promotie volstaat niet om dit te breken. Bijkomend willen we werken aan een eigen (bescheiden) aanbod van kleine culturele activiteiten, workshops, lezingen, … met een zo divers mogelijke insteek en anderzijds willen we samenwerken met andere organisaties die de ruimte kunnen gebruiken voor eigen (open) activiteiten. De huidige vrijwilligersploeg van Buurtcentrum Cortina is onvoldoende groot om de extra taken die dit project met zich meebrengt te kunnen realiseren. Buurtcentrum Cortina wil daarom een halftijdse projectmedewerker aanwerven die de coördinatie van het project kan opnemen: laagdrempelige activiteiten opzetten, contacten leggen met individuele bewoners en wijkverenigingen. Daarnaast kan deze medewerker het beheer van de agenda en een aantal praktische zaken opnemen. Buurtcentrum Cortina, Wijkcomité Willibrordus en Willibies Antwerpen kunnen vrijwilligers leveren om het project in de praktijk te ondersteunen. De ervaring met het theaterproject ‘Mozaïek 2060’ van wijkcomité Willibrordus vzw leert dat mensen die samen aan een project gewerkt hebben, de warmte daarvan ervaren hebben, lang na het project elkaar blijven opzoeken. Dat zelfde gevoel willen we met dit project uitdragen aan nog meer mensen van de buurt. Om de drempel te verlagen organiseren we vooraf een open wijkraad, iedereen kan hier aan deelnemen. Op die manier kunnen we een programma samen stellen dat aansluit bij de wensen en interesses van de wijk.

De beschikbare infrastructuur van Buurtcentrum Cortina wordt optimaal gebruikt, verenigingen en bewoners vinden hun weg naar de Kerkstraat om er activiteiten te organiseren en/of bij te wonen. Bewoners leren elkaar kennen en kunnen deelnemen aan elkaars activiteiten. De sociale cohesie van de wijk wordt versterkt.

- door de bestaande organisaties zoals Wijkcomité Willibrordus en Willibies Antwerpen is de drempel voor andere verenigingen te groot; - de know how die door de projectmedewerker wordt opgebouwd moet overgebracht kunnen worden op vrijwilligers om het project op langere termijn verder te zetten.

Totaal: € 30.000: - promotie en activiteiten: € 5.000 - personeelskost halftijdse projectmedewerker: €25.000